Linjonwood är både namnet på ett material och namnet på företaget som utvecklar materialet. Materialet är helt giftfritt och kan anpassas för olika användningsområden. 

Har du ett sådant användningsområde eller frågor om materialet, om dess livscykel, om forskningen bakom, om projekt där materialet används, om miljöpåverkan eller bara vill diskutera idéer om hur träanvändning kan bli ännu mer hållbar är du mer än välkommen att ta kontakt med oss. 

Maila till: info@linjonwood.se

Linjonwood

– produktion och forskning

linjonwood

Bakgrund

Idag råder, i Sverige och globalt, en brist på biocidfria, förnybara och beständiga materialalternativ. Bristen är särskilt stor för industriella användare som har de hårdaste och tydligast definierade kraven på beständighet. Användande av biocidfria materialalternativ innebär material- och miljömässiga fördelar som adresserar flertalet av FN:s hållbarhetsmål.

Linjonwood är ett sådant materialalternativ.

Materialet och dess egenskaper

Enkelt beskrivet är Linjonwood svensk fur som impregnerats med raffinerad linolja.

Resultatet är ett giftfritt material vars livslängd, i vetenskapliga tester enligt vedertagna testmetoder, bevisats vara i paritet med eller bättre än alla giftimpregnerade trämaterial som används på den svenska marknaden.

Linjonwood tillverkas på beställning och kan levereras i dimensioner från 28×95 mm och upp till 250×300 mm.

Vi rekommenderar Linjonwood för de flesta utomhusapplikationer och särskilt för applikationer i markkontakt.

Yogapaviljongen i Vasaparken. Såväl jordmurar som konstruktionerna ovan mark i Linjonwood.

Varför fungerar det?

Med en enkel begreppsmodell kan man säga att det krävs fem grundläggande förutsättningar för att biologisk nedbrytning ska starta: 1) något som kan brytas ner, 2) mikroorganismer som kan göra jobbet, 3) tillgång till syre, 4) tillgång till vatten och 5) en temperatur mellan 0 och +40°C.

Själva nedbrytningen är en organisk process (som är en del av ett naturligt kretslopp) där nedbrytningen utförs av rötsvampar som alltså är levande (mikro)organismer. Inom träskydd med gift angrips dessa mikroorganismer och dödas av giftet. Vi kallar det här ett kemisk träskydd.

I Linjonwood använder vi vad vi kallar för ett fysikaliskt träskydd. Vi använder inte gift och vi angriper inte mikroorganismerna direkt. Istället inriktar vi oss på att ändra förutsättningarna för nedbrytningen genom att ta bort (eller isolera) en eller flera av dessa förutsättningar från varandra.

Vägen hit (historik)

2016 fick Linjon Snickeri förfrågan om att tillverka och impregnera planteringslådor för utomhusmiljöer till Stockholms Stad. Avsikten med planteringslådorna var att upplåta dem för att de boende i närområdet skulle kunna odla egna ätbara grödor. Önskan var att planteringslådorna skulle ha lång livslängd – någon slags impregnering var alltså önskvärd – men det var självklart uteslutet att använda någon form av gift i processen.

Det här blev startskottet till en undersökning av marknaden för giftfria impregneringsmedel och ett antal produkter hittades. Flera av dessa var baserade på linolja. En linoljeprodukt valdes och en liten test- och produktionsanläggning byggdes för projektet. 

Undersökningen lämnade dock många fler frågor än svar – mycket av kunskap och fakta på området visade sig både svårbevisad och motstridig, i många fall helt anekdotisk. Ett ovedersägligt faktum var dock att det fanns lyckade försök med effektiv livstidsförlängning av trä baserat på linolja. Därmed var nyfikenheten väckt och fröet som skulle bli Linjonwood var sått. Under åren som följde gjordes hundratals träprover som testades på alla möjliga och omöjliga sätt – hållfasthet, mögelpåväxt, servicebarhet, vattenupptag med mera. 

Ganska snart förstod vi att Linjons egna tester och utvärderingar inte skulle räcka till för att svara mot de krav som vi själva ville ställa på en produkt i större skala. Ett avgörande samarbete inleddes mellan Linjons forskning och expertgruppen för Hållbart Träskydd inom RISE. Detta samarbete ledde, bland annat, till forskningsprojektet MIBO samt till en väsentligt ökad kunskap både för oss, RISE och andra samarbetspartners.

Planteringslådor för ätbara grödor mitt i stan. Projektet som blev startskottet för Linjonwood.

Giftfritt, hållbart, cirkulärt

Linjonwood är 100% biobaserat och produceras utan toxiska ämnen. Detta i kombination med materialets livslängd skapar långa utbytesintervaller och möjliggör återanvändning av materialet när det tjänat ut i ett specifikt användningsområde för att sedan kunna hanteras och förbrännas som vanligt avfall vid livcykelns slut utan några extra åtgärder.

En anläggning som producerar Linjonwood innebär alltså varken en miljörisk eller en arbetsmiljörisk och hanteringen av Linjonwood från produktion till utsättning ställer inga extra hanteringskrav eller kräver några speciella hänsyn.

Linjonwood för markanvändning har genomgått livscykelanalys enligt ISO 14040:2006 och ISO 14044:2006. Ur ett CO2-perspektiv står sig materialet mycket väl mot all konkurrens. De stora CO2-påverkande delarna av produktionen av Linjonwood kommer från skogsbruket – vid framtagande av virket – samt från jordbruket – vid odlandet av lin. Då båda dessa områden är föremål för intensivt förbättringsarbete ur ett CO2-avtrycksperspektiv finns här stor ytterligare förbättringspotential från ett redan fördelaktigt utgångsläge.

Gångbro med slityta av Linjonwood.